• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • Условия за ползване

     ОБЩИ УСЛОВИЯ

     ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН https://www.marstore.eu/

     Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между:

      „Модерно тяло” ЕООД с адрес на регистрация: гр. Русе 7004, ул. Плиска 83 вх.2 ЕТ.11, ЕИК 203263407  наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ и Потребителите/Клиенти/ на онлайн магазин https://www.marstore.eu/

      ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА:

      Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

      1. Наименование на Доставчика: Модерно тяло  ЕООД 

      2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе 7004,ул. "Плиска"№83 вх.2 ет.11

      3.Данни за кореспонденция: 

     email: marstore@abv.bg

     тел: +359 89 7218557

     4. Вписване в публични регистри: ЕИК  203263407

     5. Администратор на лични данни № 1421110/14.07.2016

     1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина marstore.eu. Тези условия обвързват всички потребители. Всяко лице, което е заредило на браузъра си marstore.eu или е било пренасочено към него, следва внимателно да се запознае с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на marstore.eu следва да напусне сайта.
     1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на marstore.eu, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
     1.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на marstore.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
     1.4. След натискане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
     1.5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
     1.6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с  ДДС.

      1.7.Надзорни органи:
     Надзорни органи:
     Комисия за защита на личните данни
     Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
     тел.: (02) 940 20 46
     факс: (02) 940 36 40
     Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
     Уеб сайт: www.cpdp.bg

     Комисия за защита на потребителите
     Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
     тел.: 02 / 980 25 24
     факс: 02 / 988 42 18
     гореща линия: 0700 111 22
     Уеб сайт: www.kzp.bg

     2. ДОСТАВКА

     2.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
     2.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
     2.3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.
     При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
     2.3.а. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

     2.4 УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ (УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ)

     Имате право да се откажете от настоящия договор за покупко-продажба и да върнете закупена стока, без да посочвате причини за това, в срок до 14 календарни дни, считано от датата на получаване  на съответната стока.

     За да упражните правото си на отказ, трябва да ни предоставите следната иформация: Вашето име, географски адрес, телефонен номер  и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, телефонен разговор  или електронна поща).

     За Ваше улеснение можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, като го изтеглите от ТУК  като това не е задължително за упражняване на правото Ви да върнете стоката съгласно настоящите условия.

     За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, както и да върнете закупената стока.

     Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките ни на адрес  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако получим обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

     Разходите по връщане на стоките са за Ваша сметка.

     Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

     Модерно тяло ЕООД  запазва право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

      

     Ще извършим възстановяването на средствата по посочена от вас банкова сметка, което във всеки случай няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за Вас.

     Моля, пазете касовия си бон (платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всички замени и/или връщания в магазинът ни , както и при онлайн пазаруване се изисква касов бон.

     Модерно тяло  ЕООД запазва правото си да променя настоящите условия, за което ще публикува уведомление на интернет адрес www.marstore.eu . Всички изменения ще се прилагат за нови договори, сключени след деня, в който промените влизат в сила.

     3. ЦЕНИ

     3.1. Всички цени са в български лева с ДДС. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до заявеният от клиента адрес. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

      

     4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

     4.1.. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и  да поръчва обявените стоки на интернет магазина marstore.eu.
     2.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
     4.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
     4.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на marstore.eu.
     4.5.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:
     •    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
     •    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
     •    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
     •    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от marstore.eu услуги;
     •    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
     •    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
     •    да не извършва злоумишлени действия;
     •    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
     4.5.а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

      

     5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

     5.1.. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
     5.2.. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на marstore.eu.  
     5.3.. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез marstore.eu.
     5.4.. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
     5.5. ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
     5.6.. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес marstore@abv.bg. ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
     5.7. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  
     5.8. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

      

     6. ЛИЧНИ ДАННИ

     6.1.ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
     6.1.а ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

      

     7. ИЗМЕНЕНИЯ

     7.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. В случай, че Потребителя не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

      

     8. ТЕРМИНОЛОГИЯ

     8.1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата marstore.eu на своя компютър.
     8.2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
     8.3. Интернет магазина  marstore.eu е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
     8.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

      9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

     За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

     Какво представляват бисквитките?

     Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.По какъв начин използваме бисквитките?

     Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:

     • Бисквитки за производителност на сайта;
     • Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
     • Биквитки за географско насочване;
     • Бисквитки за регистрация;
     • Бисквитки за рекламна дейност;
     • Бисквитки на рекламодателите.

      Как да контролирате бисквитките?

     Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

      

      

      

      

      

      

   • Newsletter