• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • Политика за поверителност

      
     ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
     I. ПРЕДМЕТ
     Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между Модерно тяло ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на електронния магазин: www.marstore.eu наричана по-долу за краткост „Електронен магазин“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Електронния магазин, във връзка с използването от Ползвателя на Електронния магазин.
     II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИ
     КА
     Чл. 2. Информация относно Доставчика:
     1. Наименование: Модерно тяло ЕООД, ЕИК 203263407
     2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе 7004, ул. Плиска 83 вх. 2 ет. 11
     3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Русе 7000
     4. Данни за кореспонденция: гр. Русе 7000,тел.: 0897218557, електронна поща: marstore@abv.bg
     5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
     6. Надзорни органи:
     Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
     7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203263407

     III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
     Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Електронния магазин, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .
     (2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Електронния магазин, защита на информационната сигурност на Електронния магазин, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
     (3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
     (4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
     Чл. 4. Електронният магазин използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна в т. 9 - Поверителност от Общите условия, с която чрез използването на Електронния магазин Ползвателят се съгласява.
     Чл. 5. С използването на Електронния магазин Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: https://www.marstore.eu/usloviya-za-polzvane
     Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Електронния магазин събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
     Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни с ясно изразено желание на електронен адрес:marstore@abv.bg
   • Newsletter